Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Zespół badawczy - bioinformatyka

Sekcja:   Genomika, Proteomika

Tematyka badawcza zespołu obejmuje badania realizacji informacji genetycznej oraz struktury przestrzennej białek a także komputerowo wspomaganego projektowania leków. Badania gnomiczne prowadzone są w oparciu o analizę statystyczną ekspresji genów uzyskanych technologią mikromacierzową oraz przewidywania relacji między nimi (zwłaszcza w odniesieniu do złożonych jednostek chorobowych). Badania nad struktura białek dotyczą przewidywania struktury przestrzennej białek na podstawie znajomości sekwencji aminokwasowej. Rozwijany jest Autorski model opierający się na wynikach obserwacji eksperymentalnych. Wprowadzono wieloetapowość procesu fałdowania się łańcucha polipeptydowego (wczesny i późny pośrednik). W modelu uwzględniono także wpływ środowiska, w którym proces fałdowania się łańcucha polipeptydowego zachodzi. Środowisko wyrażone jest za pomocą zewnętrznego pola siłowego o charakterze hydrofobowym.  Techniki numeryczne w dziedzinie komputerowo wspomaganego projektowania leków zastosowano w badaniach interakcji metabolitów aspiryny z białkami (z albuminą w szczególności) w kontekście badań zaburzeń alergicznych (współpraca z Kliniką Alergologii Coll Med UJ).

Sekcja:  e-learning medyczny

Sekcja e-learning medyczny skupia się na badaniu możliwości wspomagania procesu kształcenia w medycynie i naukach pokrewnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. W zakresie szczególnych zainteresowań znalazły się dwie techniki: ścieżki kliniczne oraz wirtualni pacjenci. W ramach grupy badawczej opracowano narzędzie tworzenia, zarządzania i udostępniania ścieżek klinicznych „Bit Pathways”, które jest obecnie testowane w różnych scenariuszach edukacyjnych. Prowadzone są prace rozwojowe zmierzające w kierunku poprawy dostępności systemów wirtualnych pacjentów oraz ich dalszej rozbudowy o coraz bardziej zaawansowane symulacje biomedyczne. W ramach badań sprawdzane są możliwości integracji systemów ścieżek klinicznych z wirtualnymi pacjentami. Dalekosiężnym celem jest budowa wirtualnego fizjologicznego pacjenta – symulatora odwzorowującego wszystkie procesy biologiczne zachodzące w człowieku.